lördag 19 november 2016

Minskade arvoden????

Hej alla medlemmar!

Kommer arvoden till god man att minska? Det är många av oss som ställt sig den frågan.
Medför minskningen av ersättningen till kommunernas asylmottagning att gode mäns arvoden också krymper?

V-God kommer att ta tag i frågan och forska i vad som kommer att ske och vad som kan göras.
Vi kommer fortlöpande att informera om detta via mail.

Mvh
Styrelsen V-God

onsdag 2 november 2016

Nyheter från migrationsverket

Angående tillfälliga/tidsbegränsade uppehållstillstånd.

De barn som kom före 24 nov 2015 ska behandlas enligt tidigare lag om asylrätt. De barn som kom efter 24 nov får tillfälliga uppehållstillstånd (13 mån).
MV har dock en möjlighet att besluta om tidsbegränsat uppehållstillstånd (12 mån) för dem som kom före 24 nov och är under 18 år. Det är när det finns ”särskilt ömmande skäl” dvs barnet har inte asylskäl och får avslag, men det går inte att verkställa beslutet pga ålder och att det inte finns någon som tar emot i hemlandet.
När man får ett 12-månaders uppehållstillstånd skrivs man ut från MV. Dagersättning upphör. Barnet ska folkbokföras och söka CSN, id-kort och bankkort precis som vid PUT. Beslutet om 12-mån uppehållstillstånd går att överklaga. Strax innan 12 mån har gått skall ungdomen kontakta MV för ev förlängning. MV tar ingen egen kontakt. Om man inte tar den kontakten så vistas man illegalt i Sverige. När barnet är 18 år kan MV låta beslutet verkställas. Vad gäller god man och sfv är det oklart. ÖF utreder frågan.
För att få tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs ett främlingspass för att få inresa och vistas i Sverige. Det här passet är inget man söker utan man uppmanas av MV att införskaffa detta. Kostnaden är 750kr. Man behöver inte personnummer och man använder det foto och de fingeravtryck som redan finns på MV. För att använda passet vid resor från Sverige måste respektive ambassad ge sitt OK för inresa i respektive land. Svenska främlingspass står inte högt i kurs i övriga länder enligt MV pga förfalskningar.
Det innebär att vi som gode män bör tänka på att det finns pengar till både pass och id-kort. Vi kan ju söka bidrag hos socialtjänsten, men det är väldigt olika hur soc tj beviljar bidrag.

tisdag 18 oktober 2016

Nätverket för godemän åt ensamkommande barn i GBG


Hej

Då har vi nätverksmöte igen.
Tid: 20/10 kl 10-12.
förmöte för nya GM kl 9-10
Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
koden till port och dörr är:  #2016* - gul - 5386 - grönt.

Ingen föreläsare denna gång, så kom med många frågor o funderingar

Välkommen

söndag 9 oktober 2016

Styrelseutveckling 8 oktober

Styrelsen var i Skövde och utbildade sig för att göra ett bättre arbete i V-god
Kursen var givande och vi förstod att vi är på rätt väg och har mycket kompetens!!!

Välkommen till nätverksmöte i Tanumshed


Onsdagen den 26 oktober är du välkommen till en nätverksträff i Tanumshede.
Plats:   Vi träffas på Hedeskolan, Björnbärsvägen 6 (mot höjden FUTURA)
Tid:      Den  26 oktober  kl. 18.00 – 20.30
Anmäl ditt deltagande senast fredagen 21 oktober
Till:    lena@rennemark.se
Vi bjuder så klart på fika!

Väl mött i Tanumshede 26 oktober!
Lena och Tonnie

onsdag 5 oktober 2016

Nätverksmöte Bengtsfors

Hej!
Då var det nätverksträffen i Bengtsfors.
Så här blir det.
Tid: torsdagen den 10 nov kl: 17:30-20:30
Plats: Strömkullegymnasiet, Tingshustorget 5

Anmälant: Margaretha 0708-690331


söndag 2 oktober 2016

Intressant dag om barnens brottsutsatthet


Hej.
Vill uppmärksamma er på en intressant dag på Länsstyrelsen angående att uppmärksamma nyanlända barn och ungdomars brottsutsatthet

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/nov/Pages/uppmarksamma-nyanlanda-barn-ungdomars-brottsutsatthet-.aspx

Vänlig hälsning
Ulla-Britt Caping Salas
Projektledare
GR
Besöksadress: Anders Personsgatan 8
Box 5073, 402 22 Göteborg
Vxl: 031-335 50 00
Direkt:0703-41 05 28

torsdag 29 september 2016

Info om utfört arbete i styrelsen!


Hej alla medlemmar!
Som vi tidigare berättat har vi arbetat med 'den lärande vardagen' i styrelsens arbetsutskott. Resultatet utmynnade i en artikel som vi tidigare publicerat på bloggen.
Borås tidning har haft en serie artiklar om ensamkommande barn och den 23 september  publicerade de vår artikel vilket vi naturligtvis är väldigt glada för. Vi får hoppas att fler hakar på då vi vill påverka den hjälp barnen får med sina studier.

Styrelsen

tisdag 23 augusti 2016

Tack för kloka svar på enkäten!


Tack för alla svar vi fått på vår enkät! Responsen har varit över förväntan, och kommer att hjälpa oss i vårt arbete att stödja våra medlemmar.
Vid genomgång av svaren framgår det tydligt att många av er har frågor kring hur  Migrationsverket ser på bl.a åldersbestämning och återsändning.
Därför har styrelsen beslutat bjuda in en representant från MV till nästa medlemsmöte.
Inbjudan till detta möte kommer inom kort.
Med vänlig hälsning

Styrelsen V-God

torsdag 28 juli 2016

Nätverket för goda män


Nu är höstens datum och lokal bokade;
Tyvärr kunde vi inte få samma veckodag då Sensus lokaler var hårt bokade.
Bokade tider;
Tisdag 23/8
Torsdag 22/9
Torsdag 20/10
Fredag 25/11
Torsdag 15/12

Ordinarie möte mellan 10-12
Vi fortsätter med möte för nya Godman 09-10
Vi återkommer med mer information

Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
Portkod; #2016*2468. Slå först #2016* gul lampa blinkar - slå nu koden 2468 - grönt ljus - öppna dörren.

Väl mött.

fredag 15 juli 2016

Ang klädbidrag, nya regler från migratonsverket

Hej alla V-God medlemmar!

Flera gode män har frågat om klädbidragen från MV. Ofta blir det avslag på ansökan till sommarkläder med motiveringen att dagersättningen ska räcka.

MV uppger att de har intagit en restriktivare bedömning av klädbidragen. Anledningen är att de har jämfört sig med andra enheter och sett att Vänersborg är mer generösa än andra. De tog över från Göteborg rakt av och nu ser de att Gbg var mer generösa än andra regioner. De eftersträvar att det ska vara mer lika oberoende av var man bor.

MV är mer restriktiva i sin bedömning av sommarkläder än vinterkläder, eftersom vinterkläder blir dyrare. MV betonar att de gör fortfarande individuella bedömningar.

Det som gäller för stunden är att man kan söka bidrag för sommarkläder men det är mycket svårare att få ansökan godkänd, då MV anser att dagersättningen räcker till sommarkläder. Det gäller också nykomna barn.
När det gäller vinterkläder menar MV att de inte har tagit något beslut att de ska vara mer restriktiva i sina bedömningar.

Vi har ju alltid rätt att överklaga ett beslut om vi tycker att en felbedömning har gjorts.
Vi har ju också möjligheten att söka bidrag hos socialtjänsten om vi anser att läget är akut.

Styrelsen

måndag 11 juli 2016

Nyheter från Migrationsverket

Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige


Den 21 juni fattade riksdagen ett beslut att under tre år begränsa möjligheten för skyddsbehövande att få uppehållstillstånd och familjeåterförening i Sverige.

Migrationsverket informerar alla nya asylsökande om hur de kommer att påverkas av den nya lagen. Men lagändringen påverkar inte bara nya asylsökande utan även en stor del av dem som redan har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut.
Det är svårt att nå ut till målgruppen och vi ber er därför om hjälp att sprida information om den nya lagens konsekvenser

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för skyddsbehövande

Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökte om asyl senaste 24 november 2015.

Begränsade möjligheter till familjeåterförening

Den tidsbegränsade lagen begränsar även möjligheten för skyddsbehövande att återförenas med sina familjer. Den som bedöms vara flykting och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015 har möjlighet till familjeåterförening. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 får endast i undantagsfall möjlighet till familjeåterförening.

För den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är det endast möjligt att återförenas med make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år. Båda parter måste vara minst 21 år gamla. Undantag från ålderskravet kan göras om paret har barn tillsammans.
Fler omfattas av krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte barn under 18 år, eller den som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Information lagändringar på migrationsverket.se

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om lagändringarna.

Information om den tidsbegränsade lagen

På samlingssidan om den tidsbegränsade lagen kan du dels läsa en sammanfattning av lagen och hur den påverkar asylsökande och deras familjer. Längst ner på sidan finns också länkar till frågor och svar om den tidsbegränsade lagen, en kort informationsfilm och även ett informationsblad om lagändringen på 20 språk. Informationsbladet delas ut till alla nya asylsökande och i möjligaste mån till asylsökande som väntar på beslut.

Sprid gärna informationsmaterialet till de asylsökande eller andra intresserade som ni kommer i kontakt med. Var dock uppmärksam på att materialet kan uppdateras. Frågor och svar fylls på allteftersom mer information om lagens konsekvenser blir tillgänglig. Inforationsbladet som ligger i pdf-form på samlingssidan kommer inom några veckor uppdateras så att det tydligare framgår att Riksdagen redan har fattat beslut om den nya lagen.Det finns också en motsvarande samlingssida med information om de ändringar i Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som trädde i kraft 1 juni och begränsar rätten till boende och ekonomiskt stöd för den som har fått avslag på sin ansökan om asyl. Här finns informationsblad om vad lagen innebär, frågor och svar och en kort informationsfilm.


 

Informationsfilmer på youtube

Sprid gärna de informationsfilmer som Migrationsverket har tagit fram för att informera om lagändringarna. Ni kan hämta dem på youtube:

Aktuell information på 20 språk

Det lättaste sättetför den sökande att hitta aktuell information på sitt språk är att välja sitt språk i rullgardinen under ”other languages” i toppmenyn på www.migrationsverket.se. Här kan hen sedan välja ingången för asylsökande (som på svenska heter ”skydd och asyl i Sverige”) där all tillgänglig information till asylsökande på det språket finns samlad.

Du kan också visa den här ingången genom att själv välja ”skydd och asyl i Sverige” på den svenska webbplatsen (alternativt ange adressen www.migrationsverket.se/asyl) och därifrån gå till valfritt språk i verktygsfältet under titelbilden. På denna sida finns det nyheter om lagändringarna, med länkar till frågor och svar, översatta till 20 språk.

Du kan fritt välja att gå till alla tillgängliga språk från vilken sida som helst på Migrationsverkets webbplats. Alla sidor som finns översatta har knappen ”other languages” i verktygsfältet under sidrubriken. Mycket av den information som riktar sig till asylsökande har redan uppdaterats med anledning av ändringarna i LMA, och ytterligare en stor del sidor kommer att uppdateras den 20 juli då den tidsbegränsade lagen träder i kraft. I samband med dessa uppdateringar kommer även ett stort antal nya översättningar bli tillgängliga.


tisdag 7 juni 2016

Inbjudan från GR ang vidareubildning för gode män!


Under det senaste året är det många som har svarat på den ökade efterfrågan
av gode män för ensamkommande barn och tagit sig an uppdraget att bli god
man för ensamkommande barn. I uppdraget ingår att ha en bred kunskap kring
asylprocessen och den första tiden i Sverige. Bland verksamma gode män är det
vanligt att det uppstår frågor kring uppdragets innehåll och vilken hjälp som går
att få från olika instanser, bland annat när det gäller ensamkommande barns rätt
att ha kontakt med föräldrar och nära anhöriga och rätten att återförenas med sin
kärnfamilj.
Svenska Röda Korset har under flera år utbildat gode män till ensamkommande
barn om Röda Korsets verksamheter. GR och Svenska Röda Korset bjuder nu in
till en gratis vidareutbildning för de som är gode män till ensamkommande barn i
Göteborgsregionen.
Målgrupp: Gode män för ensamkommande barn i Göteborgsregionen.
Måndag 17 oktober 13.00–16.00. Program och anmälan på baksidan.
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Vidareutbildning för gode män
till ensamkommande barn
Tid och plats
Måndag 17 oktober 13.00-16.00, Plats
centralt i Göteborg som meddelasm med
bekräftelsen som skickas ut ca 14 dagar innan
genomförandet.
Avgift
Ingen avgift. Svenska Röda Korset står för utbildningsinnehåll
och GR för arrangemanget.
Anmälan
Anmälan görs direkt på:
www.grkom.se/kurser.
Vid frågor kring anmälan var vänlig kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 26 september 2016.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
Kontaktperson
Nicholas Singleton, GR
tel. 031–335 50 81
nicholas.singleton@grkom.se.
INNEHÅLL
Utbildningen hålls av Svenska Röda Korsets
migrationsrådgivare. Under utbildningstillfället tas
följande upp:
• Råd och stöd under asylprocessen
• Verksamheter för social delaktighet
• Vård – möjligheter till behandling av krigsskadade
och torterade
• Efterforskning av anhöriga – förberedelser innan
samt vad som behövs vid ett besök
• Rödakorsmeddelande
• ”De saknade” – behovet och rätten att veta
• Intyg om fångenskap
• Råd och stöd vid familjeåterförening
• Den tillfälliga lagens innebörd
• Betydelsen av familjeåterförening
• Familjeåterföreningsresor
• Kontaktinformation
Förutom den fysiska utbildningen får deltagarna:
• Utbildningsmaterial som kan använda som
referensmaterial efteråt.
• Skriften ”Nytt liv i Sverige” – innehåller bl.a.
praktiska checklistor, barnets rättigheter och
konkreta exempel på vad uppdraget som god man
kan innebära.
• Broschyren Krigstrauma och Återhämtning.
• Tillgång till Svenska Röda Korsets olika
e-learningskurser inom området.
• Möjlighet att delta i Röda Korsets
Ungdomsförbunds (RKUF) ”På Flykt-spel”.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.
Läs mer på www.grkom.se/kurser
På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
EKONOMI/JURIDIK/ADMINISTRATION
MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
ARBETSMARKNAD OCH PERSONALFRÅGOR
EU-FRÅGOR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION
SOCIALT ARBETE (FH, IFO, ÄO)
SKOLA

onsdag 13 april 2016

Blanketter till hjälp

Under dokumentknappen finns blanketter att skriva ut. Vi hoppas dessa kan vara till hjälp i ert arbete med barnen.

tisdag 12 april 2016

Ang tolk

Hej!
Du undrade om du kunde boka tolk för avslutningssamtal med ungdomen.
Du kan boka tolk så länge ungdomen inte har blivit delgiven beslutet om uppskriven ålder av Migrationsverket och ärendet är aktivt. Så länge de inte har delgivit beslutet kan vi återsöka kostnaden för tolk hos Migrationsverket.

Med vänlig hälsning

Åsa Johansson
Handläggare
……………………………………….
Samverkande överförmyndare
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: 0522-69 61 80

onsdag 2 mars 2016

Ny information på 1177

New in Sweden - nytt tema på 1177 Vårdguiden för asylsökande och papperslösa

Tema New in Sweden vänder sig till asylsökande och papperslösa. På 1177.se/newinsweden finns information om vilka rättigheter man har till vård och tolk, hur vården fungerar och hur man hittar rätt i vården samt texter om egenvård av barn.

torsdag 11 februari 2016

Utvecklande möten

Nu är hela vårens datum och lokaler bokade;

Nästa gång är vi hos Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
Portkod; #2016*2468. Slå först #2016* gul lampa blinkar - slå nu koden 2468 - grönt ljus - öppna dörren.
Datum där är som följer;
8/3
17/5
7/6

April månads möte  5/4, 10.00-12.00 är vi hos Social resurs i deras nya lokaler i Gårda. Adressen är Gårdavägen 2 en trappa upp, meddela i receptionen när ni kommer så blir ni insläppa.
Hållplats Ullevi Södra, gå förbi Ullevi, över ön och sedan är det första huset på vänster sida som är nummer 2.
Parkering kan ske i Ullevigaraget.

Väl mött.

fredag 8 januari 2016

Våra utbildningar

Ni som vill gå utbildningen i vår regi, håll koll på v-god.se.
Vi kommer inte starta någon ny kurs förrän till hösten.