tisdag 14 mars 2017

Viktig info ang barn som registrerats före 24 nov-15


Under hösten 2015 placerades totalt ca 14500 ensamkommande barn av socialtjänsten i Malmö stad, Sociala Resursförvaltningen vid ankomst. Socialtjänsten såg till att de så snabbt som möjligt (med några timmars fördröjning) tilldelades dossnummer/beteckningsnummer från Migrationsverket som fungerade som en första individregistrering som asylsökande. Barnen kallades dock inte in på ansökningssamtal till MIG direkt på grund av hög belastning på ansökningsenheterna på MIG. För ett stort antal barn dröjde det rätt lång tid, ibland upp till ett par veckor innan de fick komma in till Migrationsverket för att fullfölja sin asylansökan. Ett stort antal barn anlände alltså innan den 24 november 2015 (under hela november månad placerades totalt drygt 4600 barn), men fick tid för samtal på Migrationsverket för att registrera sin asylansökan efter den 24 nov. MIG framhöll dock att det var tilldelning av dossnummer i samband med placering av socialtjänsten som räknades som registrering av asylansökan, eftersom det var deras egen oförmåga att hantera det stora antalet ansökningar som ledde till att det dröjde innan barnen fick komma in till MIG. Så om ett barn anlände, placerades och tilldelades ett dossnummer t.ex. den 23 nov så är det det datumet som ska räknas som datum för registrering av asylansökan, vilket betyder att barnets asylansökan ska prövas enligt ordinarie utlänningslag, inte begränsningslagen.

Migrationsverket har nu öppet sagt att de inte längre håller fast vid detta, utan att de går på datumet då barnet varit inne på Migrationsverkets ansökningsenhet och sökt asyl, inte ankomstdatum. Det stora antal barn som är berörda av detta har anvisats till olika kommuner runtom i landet, så det är superviktigt att sprida information om att de bör höra av sig till socialtjänsten i Malmö som kan lämna ut handlingar som visar första placeringsdatum, om det finns osäkerhet/oenighet kring när barnet först ansökt om asyl – alltså enligt vilken asyllagstiftning barnets ansökan ska prövas. Framförallt gode män, socialsekreterare och givetvis ungdomarna själva bör få informationen. Många av dessa barn har kanske redan hunnit få ett första beslut i sina ärenden, men då går det fortfarande att använda sig av dokument från socialtjänsten i en överklagansprocess för att bevisa att de kommit innan den 24 november, om de felaktigt prövats enligt begränsningslagen. Enklast möjliga är att barnens socialsekreterare hör av sig till mottagningsteamet, Malmö stad, på så sätt går det snabbast att få ut handlingar. För att kunna hitta informationen i socialtjänstens system behövs ett dossiérnummer/beteckningsnummer (det ärendenummer som Migrationsverket tilldelar alla asylsökande) så det är bra att ha det redo vid en eventuell förfrågan.


Maria Fagerberg
Samordnare RådRum Malmö
Individuell människohjälp (IM)

måndag 13 mars 2017

Inbjudan temadag ang åldersbedömningar

Länsstyrelsen bjuder här in till en temadag kring medicinska åldersbedömningar.
Inbjudan med inlagd länk bifogad. Sprid gärna i era nätverk.
Direktlänk till anmälan finns här:
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/mars/Pages/170321-temadag-medicinska-aldersbedomningar.aspx


Med vänlig hälsning

Pia Severinsson

Integrationsutvecklare
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

söndag 19 februari 2017

Extra nätverksmöte


Marina Johansson och Ingela Tuvegran kommer för att träffa oss 17 Mars  kl 13,15 - 14,15.
Plats: Social Resurs Gårdavägen 2.

Ämnet är kommunens nya bedömning om entledigande av God man vid åldersuppskrivning
samt reducerat arvode. (se nedan)
Då ämnet är känsligt tänkte vi att frågestunden på slutet bara blir med förutbestämda frågor.
Så om du har ngn specifik fråga så skicka den till nätverket.

Överförmyndarnämnden i Göteborg beslöt vid sitt möte 8/2 om en ny riktlinje för åldersbedömning för ensamkommande barn. Man ska lägga Migrationsverkets åldersuppskrivning till grund, för den som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta gäller oavsett om Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft eller ej. Det betyder, att barnet omgående blir av med sin gode man, om åldern bedöms till 18 år eller mer. Beslutet genomförs med omedelbar verkan. ”Skälet till beslutet är i första hand att uppnå samstämmighet i synen på frågan inom staden”.

Detta innebär en total omsvängning gentemot det beslut Överförmyndarnämnden tog så sent som i oktober. Då beslöts att en åldersuppskrivning ska beaktas först när Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft (och att den gode mannen därmed kunnat vara kvar under överklagningstiden).

Politikerna i Överförmyndarnämnden och tjänstemännen i Överförmyndarförvaltningen fick hård kritik från många av oss gode män (och andra), både före och efter beslutet. Påverkan blev så pass stark, att verksamhetschefen inom några dagar sände ut mail med en viss korrigering av hanteringen:

Ursprungligen skulle den gode mannens uppdrag omedelbart upphöra, med automatik, efter en sådan åldersuppskrivning. Nu meddelades, att man i varje enskilt fall kommer att initiera ett ärende hos Överförmyndarnämnden om upphörande av godmanskapet. God man kommer att få möjlighet att yttra sig och inkomma med åldersutredning. Överförmyndaren bedömer det inkomna, och fattar ett formellt beslut om godmanskapet ska kvarstå eller upphöra. Ett negativt beslut kan överklagas till tingsrätten.

Överförmyndarnämnden beslöt också vid mötet, att arvodena för gode män till ensamkommande ska minskas med 40% fr.o.m. 1 juli 2017.

torsdag 16 februari 2017

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen


I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.
– Förslaget att en åldersbedömning ska göras tidigare i asylprocessen är viktigt utifrån såväl ett barnrättsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
I lagrådsremissen föreslås bland annat att:
Migrationsverket så snart som möjligt efter asylansökan ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.
Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.
Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid
Genväg
Lagrådsremiss: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
 
Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se
Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Morgan Johansson om Migration, Asyl
Publicerades: 02 februari 2017
Uppdaterad: 02 februari 2017
 

MEDICINSK ÅLDERSUTREDNING

För att den medicinska åldersutredningen ska bekostas av Migrationsverket krävs följande:

Ni inkommer med en offert till Verket som först ska godkännas
Efter utredningen måste ni även inkomma med svaret/analysen från den medicinska åldersutredningen

Om ni gör detta kommer Migrationsverket bekosta utredningen oavsett vad utslaget blir. Betalningen sker via biträdet.

Om ni inte lämnat in svaret/analysen på åldersutredningen efter ni fått svar bekostas den inte av verket.

Ang åldersuppskrivning i Göteborg

Hej gode män i Göteborg
Vi har mottagit ett stort antal reaktioner från er, såväl före Överförmyndarnämndens sammanträde i onsdags som efter. Vi har självklart läst era mail och brev och värderat innehållet i dessa liksom de faktaupplysningar ni lämnat.
Efter samråd med stadsledningskontoret har vi funnit att reaktionerna och informationen inte ger oss skäl att initiera någon ändring av nämndens beslut och att den grundläggande slutsatsen således ligger fast. Detta innebär att ett ärende kommer att initieras vid Överförmyndarnämnden i varje enskilt fall i händelse av att Migrationsverket i samband med beslut om ansökan om uppehållstillstånd även gör eller har gjort en s k åldersuppskrivning. Detta oavsett om Migrationsverkets beslut är överklagat eller ej.
Vad gäller den praktiska hanteringen av de godmansärenden där ungdomen fått ett avslagsbeslut från Migrationsverket med åldersuppskrivning – med innebörd att ungdomen bedömts vara myndig – kommer följande hanteringsordning att tillämpas.
I varje enskilt fall kommer ett ärende att initieras hos Överförmyndarnämnden om upphörande av godmanskapet. God man kommer då att få en skrivelse från oss där vi efterfrågar ett yttrande. Den gode mannen ges då möjlighet att inom viss tid inkomma med utredning om åldern av den enskilde. Vi kommer härefter att göra en individuell bedömning av åldern i varje enskilt ärende. Efter det fattar vi ett formellt beslut om godmanskapet ska kvarstå eller upphöra. Om vi beslutar att godmanskapet ska upphöra kan det beslutet överklagas till tingsrätten.
För tydlighets skull får jag således poängtera att inget uppdrag upphör förrän dess ett formellt beslut har fattats av oss. Eftersom vi fått frågor kring vilka beslut från Migrationsverket som omfattas av nämndens beslut får jag också förtydliga att det även avser beslut från Migrationsverket som fattats under t.ex. hösten eller vintern.
Jag beklagar att behöva gå ut med ändrad information om vår hantering i en sådan här viktig fråga. Det är ju emellertid viktigt att vi på ett bra sätt omvärderar beslut för det fall vi finner att det finns skäl till det.
Gunnar Johnsson
Verksamhetschef

GÖTEBORGS STAD
Konsument- och medborgarservice
Överförmyndarverksamheten

E-post: gunnar.johnsson@kom.goteborg.se
Postadress: Box 23 85, 40316 Göteborg
Besök: Folkungagatan 16 (vån 3)
www.of.goteborg.se

lördag 19 november 2016

Minskade arvoden????

Hej alla medlemmar!

Kommer arvoden till god man att minska? Det är många av oss som ställt sig den frågan.
Medför minskningen av ersättningen till kommunernas asylmottagning att gode mäns arvoden också krymper?

V-God kommer att ta tag i frågan och forska i vad som kommer att ske och vad som kan göras.
Vi kommer fortlöpande att informera om detta via mail.

Mvh
Styrelsen V-God

onsdag 2 november 2016

Nyheter från migrationsverket

Angående tillfälliga/tidsbegränsade uppehållstillstånd.

De barn som kom före 24 nov 2015 ska behandlas enligt tidigare lag om asylrätt. De barn som kom efter 24 nov får tillfälliga uppehållstillstånd (13 mån).
MV har dock en möjlighet att besluta om tidsbegränsat uppehållstillstånd (12 mån) för dem som kom före 24 nov och är under 18 år. Det är när det finns ”särskilt ömmande skäl” dvs barnet har inte asylskäl och får avslag, men det går inte att verkställa beslutet pga ålder och att det inte finns någon som tar emot i hemlandet.
När man får ett 12-månaders uppehållstillstånd skrivs man ut från MV. Dagersättning upphör. Barnet ska folkbokföras och söka CSN, id-kort och bankkort precis som vid PUT. Beslutet om 12-mån uppehållstillstånd går att överklaga. Strax innan 12 mån har gått skall ungdomen kontakta MV för ev förlängning. MV tar ingen egen kontakt. Om man inte tar den kontakten så vistas man illegalt i Sverige. När barnet är 18 år kan MV låta beslutet verkställas. Vad gäller god man och sfv är det oklart. ÖF utreder frågan.
För att få tidsbegränsat uppehållstillstånd krävs ett främlingspass för att få inresa och vistas i Sverige. Det här passet är inget man söker utan man uppmanas av MV att införskaffa detta. Kostnaden är 750kr. Man behöver inte personnummer och man använder det foto och de fingeravtryck som redan finns på MV. För att använda passet vid resor från Sverige måste respektive ambassad ge sitt OK för inresa i respektive land. Svenska främlingspass står inte högt i kurs i övriga länder enligt MV pga förfalskningar.
Det innebär att vi som gode män bör tänka på att det finns pengar till både pass och id-kort. Vi kan ju söka bidrag hos socialtjänsten, men det är väldigt olika hur soc tj beviljar bidrag.

tisdag 18 oktober 2016

Nätverket för godemän åt ensamkommande barn i GBG


Hej

Då har vi nätverksmöte igen.
Tid: 20/10 kl 10-12.
förmöte för nya GM kl 9-10
Plats: Sensus, ingång från Drottninggatan 30, 3 vån, sal 32.
koden till port och dörr är:  #2016* - gul - 5386 - grönt.

Ingen föreläsare denna gång, så kom med många frågor o funderingar

Välkommen

söndag 9 oktober 2016

Styrelseutveckling 8 oktober

Styrelsen var i Skövde och utbildade sig för att göra ett bättre arbete i V-god
Kursen var givande och vi förstod att vi är på rätt väg och har mycket kompetens!!!

Välkommen till nätverksmöte i Tanumshed


Onsdagen den 26 oktober är du välkommen till en nätverksträff i Tanumshede.
Plats:   Vi träffas på Hedeskolan, Björnbärsvägen 6 (mot höjden FUTURA)
Tid:      Den  26 oktober  kl. 18.00 – 20.30
Anmäl ditt deltagande senast fredagen 21 oktober
Till:    lena@rennemark.se
Vi bjuder så klart på fika!

Väl mött i Tanumshede 26 oktober!
Lena och Tonnie

onsdag 5 oktober 2016

Nätverksmöte Bengtsfors

Hej!
Då var det nätverksträffen i Bengtsfors.
Så här blir det.
Tid: torsdagen den 10 nov kl: 17:30-20:30
Plats: Strömkullegymnasiet, Tingshustorget 5

Anmälant: Margaretha 0708-690331


söndag 2 oktober 2016

Intressant dag om barnens brottsutsatthet


Hej.
Vill uppmärksamma er på en intressant dag på Länsstyrelsen angående att uppmärksamma nyanlända barn och ungdomars brottsutsatthet

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/nov/Pages/uppmarksamma-nyanlanda-barn-ungdomars-brottsutsatthet-.aspx

Vänlig hälsning
Ulla-Britt Caping Salas
Projektledare
GR
Besöksadress: Anders Personsgatan 8
Box 5073, 402 22 Göteborg
Vxl: 031-335 50 00
Direkt:0703-41 05 28

torsdag 29 september 2016

Info om utfört arbete i styrelsen!


Hej alla medlemmar!
Som vi tidigare berättat har vi arbetat med 'den lärande vardagen' i styrelsens arbetsutskott. Resultatet utmynnade i en artikel som vi tidigare publicerat på bloggen.
Borås tidning har haft en serie artiklar om ensamkommande barn och den 23 september  publicerade de vår artikel vilket vi naturligtvis är väldigt glada för. Vi får hoppas att fler hakar på då vi vill påverka den hjälp barnen får med sina studier.

Styrelsen

tisdag 23 augusti 2016

Tack för kloka svar på enkäten!


Tack för alla svar vi fått på vår enkät! Responsen har varit över förväntan, och kommer att hjälpa oss i vårt arbete att stödja våra medlemmar.
Vid genomgång av svaren framgår det tydligt att många av er har frågor kring hur  Migrationsverket ser på bl.a åldersbestämning och återsändning.
Därför har styrelsen beslutat bjuda in en representant från MV till nästa medlemsmöte.
Inbjudan till detta möte kommer inom kort.
Med vänlig hälsning

Styrelsen V-God